Μια ενδιαφέρουσα ανταπόκριση απ’ το παρελθόν…

Δημοσιεύθηκε: 25/09/2020 14:07 Τελευταία Ενημέρωση: 25/09/2020 14:07 Από: Tachydromos

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, προσφάτως, στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook, είχε μια ανάρτηση με ενδιαφέρον. Πρόκειται για ανταπόκριση της εφημερίδας «Ελληνισμός» που εκδίδονταν στην Κέρκυρα και σύμφωνα με το σημείωμα του Περιφερειάρχη προέρχεται απ’ το προσωπικό αρχείο της κα. Δέσποινας Παπαστεργίου, ερευνήτριας ειδικά επί των ζητημάτων της κοινότητας των Ελληνοβλάχων στα μέρη της σημερινής Αλβανίας.

Η ανταπόκριση είναι μεν παλιάς εποχής όπως και το επεισόδιο βίας που περιγράφει, η βία όμως αυτή καθ εαυτή εις βάρος των Χριστιανών επαναλμβάνεται με διάφορες εκφάνσεις και κατά καιρούς. Άρα είναι και επίκαιρο το παλιό αυτό δημοσίευμα.

Το δημοσίευμα αφορά σε είδηση για εισβολή συμμορίας ληστών, του διαβόητου Σιέμε Λιάμτζε, απ’ τη Λιαπουριά που λεηλατούσε σε όλη την περιοχή του Αργυροκάστρου τα σπίτια των Χριστιανών ελλήνων, στο σπίτι της αδερφής του Κωνσταντίνου Ζάππα, Κατερίνας. Την κομμάτιασαν κυριολεκτικά πιέζοντας την να τους μαρτυρήσει χρήματα που αυτοί νόμιζαν ότι είχε.

Το αποτρόπαιο αυτό έγκλημα είναι γνωστό στην περιοχή της Λητζουριάς κι έχει αποθανατιστεί σε πολυφωνικό τραγούδι που ακόμη θυμούνται στην περιοχή.

Η ανταπόκριση στο τεύχος 2 του Α Έτους κυκλοφορίας της εφημερίδας της Κέρκυρας «Ελληνισμός» έχει ως εξής:

«Επιστέλλουσιν ημίν εξ Αργυροκάστρου τη 26 Ιουνίου

Πανικός φόβος κατέχει άπαν το χριστιανικόν στοιχείον της ημετέρας πόλεως, ένεκα της αναφανείσης και καταμαστιζούσης την Επαρχία μας ληστείας. Προχθές σπαραξικάρδιος σκηνή έλαβε χώραν εις τι χωρίον της Επαρχίας μας Τριμπούκικα καλούμενον και 2 μόλις ώρας απέχον της κωμοπόλεως Λαμπόβου.

Ληστρική συμμορία υπό τον εκ χωρίου Ζιουλάτι της Επαρχίας Δελβίνου καταγόμενον Σιέμον, εισελθούσα εκ τη οικία του επ αδελφή γαμβρού του καθ άπασαν την Ελλάδα γνωστού Κωνσταντίνου Ζάππα, αδελφού του αειμνήστου και μεγάλου της Ελλάδος ευεργέτη Ευαγγέλου, εζήτησε παρά της συζύγου του χρήματα, ήτις μη έχουσα ή 300 μόνον Οθημανικάς λίρας, προσέφερεν αυτάς τοις λησταίς, ειπούσα ότι εις τάυτας και μόνας συνέκειτο ολόκληρος η περιουσία αυτής. Αλλ’ ούτοι ουδεμίαν δώσαντες εις τους λόγους της γυναικός πίστιν καθότι εκ των προτέρων είχον πληροφορηθή ότι εύρισκον παρ’ αυτή πλέον των 3000 λιρών ήρξαντο καταβασανίζοντες αυτήν και ανηκούστους ωμότητας μεταχειριζόμενοι, όπως την εξαναγκάσωσι και μαρτυρήση που είχε λοιπά χρήματα, αλλά βλέποντες, ότι η γυνή αύτη καίτοι τοσπύτας είχεν υποστή φρικτάς βασάνους, καθ’ ας είδε τον ένα βραχίονα της δια του γιαταγανίου αποκοπέντα, δεν εμαρτύρει που είχε τα χρήματα, τοσούτον ωργίσθησαν ώστε εμπήξαντες τας μάχαιρας αυτών επανειλημμένως εν τη καρδία της δυστυχούς γυναικός και σχίσαντες αυτήν ει δύο απήλθον της οικίας.

Οι χριστιανοί κάτοικοι του χωρίου άμα μαθόντας τούτο έσπευσαν προς καταδίωξιν των ληστών και συνέλαβον τον αρχηγών αυτών, ον πληγωθέντα καιρίως παρέδωκαν εις τας Αρχάς: ο συλληφθείς ωμολόγησε τους οπαδούς αυτού, οιτίνες ως επί το πλείστον έχουσι την τιμήν ν ανήκωσιν εις την ένδοξον της Τουρκίας στρατόν. Ετέρα ληστρική πράξις εμποιούσα φρίκην και εγείρουσα αγανάκτησιν, διεπράχθη ταυτοχρόνως εν μέση οδώ ημίσειαν …

Κοινοποίηση

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Live Stream

Coming Soon